Kaip įsteigti profesinę sąjungą?

Steigiamasis susirinkimas (konferencija)

Norintieji įsteigti profesinę sąjungą, šaukia steigiamąjį susirinkimą (konferenciją). Steigiamojo susirinkimo dienotvarkėje svarstomi šie klausimai:

  1. Dėl profesinės sąjungos įsteigimo.

  2. Dėl profesinės sąjungos įstatų tvirtinimo.

  3. Profesinės sąjungos pirmininko, komiteto narių ir revizijos komisijos narių rinkimai.

  4. Dėl jungimosi į respublikinę, miesto ar rajono profesinę sąjungą.

  5. Kiti klausimai, kurie gali būti aktualūs įsisteigusiai organizacijai.

Steigiamajam susirinkimui (konferencijai) vadovauti išrenkamas pirmininkaujantis ir sekretorius arba du sekretoriai, kurie yra atsakingi už susirinkimo (konferencijos) protokolo įforminimą.

Kiekvienu svarstomu klausimu, steigiamojo susirinkimo (konferencijos) dalyviai, priima atitinkamus nutarimus.

Priimant svarstomais dienotvarkės klausimais nutarimus ir renkant profesinės sąjungos renkamus organus, būtina vadovautis įstatais.

Visi susirinkime (konferencijoje) iškilę neaiškumai, sprendžiami balsavimu. Priimami tie sprendimai už kuriuos balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių.